Avís legal i Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES.

Informació addicional

La present Política de Protecció de Dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que GRUP JOVÉ BALASCH S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal. L’Usuari garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a GRUP JOVÉ BALASCH S.L. per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per a compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari a les diferents webs. Qualsevol informació personal recollida a través d’aquestes aplicacions, pot ser emprada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estaran sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals GRUP JOVÉ BALASCH S.L. no hi té cap mena de control.

Amb l’objectiu d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, GRUP JOVÉ BALASCH S.L. podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’Usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de la seguretat tècnica i de diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, GRUP JOVÉ BALASCH S.L. podrà registrar la direcció IP (número de identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre ells). Aquesta informació podrà també ser utilitzada amb finalitats analítiques de rendiment web.


2.1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: GRUP JOVÉ BALASCH S.L. és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Lleida i CIF B-25238403
Direcció postal: C/ Indústria, 2-4-6, 25310 Agramunt (Lleida)
Telèfon: 973392539
Correu electrònic: cristina@jovebalasch.com


2.2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

GRUP JOVÉ BALASCH S.L. tracta la informació facilitada per l’Usuari amb l’objectiu d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a tal efecte.

Les dades facilitades per mitjà del formulari de contacte habilitat a aquest efecte.

Compres efectuades per l’usuari.

Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

GRUP JOVÉ BALASCH S.L. podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.


2.2.1. Informació sobre el tractament de dades per a l’enviament de comunicacions des de GRUP JOVÉ BALASCH S.L.

Les dades utilitzades, o facilitades, a les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per GRUP JOVÉ BALASCH S.L. per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de GRUP JOVÉ BALASCH S.L. o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting dutes a terme per mitjà de tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment a cadascuna de les comunicacions rebudes per mitjà del mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà la seva base en la manifestació contrària al tractament per la seva part. En tot cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada prèviament o per mitjà de correu electrònic a la direcció cristina@jovebalasch.com.


2.3. Per quin període de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a fer front a la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se’n sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret dels currículums les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contra per part de l’interessat.


2.4. Quina és la legitimació pel tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.


2.5. A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través de la web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitades a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa de GRUP JOVÉ BALASCH S.L..

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui, les dades d’identificació podran facilitar-se a altres entitats afiliades a la xarxa de GRUP JOVÉ BALASCH S.L., incloses aquelles ubicades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als efectes de fer front a la sol·licitud vinculada al país de destí.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a GRUP JOVÉ BALASCH S.L..


2.6. Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si GRUP JOVÉ BALASCH S.L. tracta les seves dades personals, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries pels fins que varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. GRUP JOVÉ BALASCH S.L. cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos dirigint una comunicació per mitjà de correu postal a: GRUP JOVÉ BALASCH S.L., C/ Indústria, 2-4-6, 25310 Agramunt (Lleida), o correu electrònic a: cristina@jovebalasch.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.